untitled, edinburgh (three)

untitled, edinburgh (three), 2015, map + mixed media, 40 x 40 cm

untitled, edinburgh (three), 2015, map + mixed media, 40 x 40 cm, details
.
© a n d r e w m. w e n r i c k 2015